Termomodernizacja i remonty

Dnia 21. listopada 2008, Sejm uchwalił tekst nowej Ustawy o wspieraniu   termomodernizacji i remontów, która ukazała się w dzienniku ustaw nr 233/2008 z dnia 18 grudnia 2008 a tym samym weszła w życie 18 marca 2009. Jednocześnie straciła moc Ustawa Termomodernizacyjna i rozporządzenia wykonawcze do niej napisane.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów

17. marca 2009r. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało dwa rozporządzenia dotyczące ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów, których treść zamieszczamy poniżej:

Rozporządzenie z dnia 17 marca 2009r w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Rozporządzenie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

Prawo budowlane

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity z listopada 2011)

Rozporządzenie w sprawie świadectw energetycznych

http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/akty_prawne/budownictwo/rozporzadzenia/rozp_metodologia_charakt_energ/px_metodologia.pdf